Vršimo geodetske usluge za pravna i fizička lica, kao i za javna preduzeća

ZATRAŽITE PONUDU

Poslovi inženjerske geodezije

Poslovi inženjerske geodezije obuhvataju praćenje izgradnje svih vrsta objekata bez obzira na veličinu ili kompleksnost objekata. GEONOVA d.o.o. Banja Luka svojim klijentima pruža usluge iskolčavanja objekata visokogradnje i niskogradnje, izradu geodetskih podloga za potrebe projektovanja sa izradom 3D modela terena,  izradu poprečnih i podužnih profila terena, praćenje vertikalnosti objekata, praćenje slijeganja objekata, izradu geodetske mreže i izradu elaborata količina iskopa i nasipa.

Sve usluge koje pružamo možete pogledati na našoj stranici Usluge.

Iskolčavanje objekata visokogradnje i niskogradnje

Visokogradnja je dio građevinarstva koji se bavi planiranjem i izgradnjom građevina koje se nalaze na površini zemlje. Objekti visokogradnje su stambeni, poslovni, industrijski, administrativni, javni, zdravstveni i sportski objekti.

Niskogradnja je dio građevinarstva koji se bavi  objektima koji se nalaze iznad zemlje do 5 metara visine (putevi, mostovi, pruge, ulice i dr.) kao i  uređajima koji se nalaze ispod zemlje (kanalizacijske i vodovodne cijevi, gasovodna i naftovodna mreža, elektroenergetska mreža i mreža električnih vodova za potrebe saobraćaja i dr.).

GEONOVA d.o.o. Banja Luka svojim klijentima nudi iskolčenje objekta visokogradnje i niskogradnje. Iskolčenjem se prenose i označavaju projektovane dimenzije, položaji tačaka i visine objekta definisane arhitektonskim projektom. Nakon iskolčenja, potrebno je napraviti elaborat iskolčenja koji je zakonski obavezan prije gradnje za svakog investitora.

Snimanje antenskih stubova
Snimanje antenskih stubova

Izrada geodetskih podloga za potrebe projektovanja sa izradom 3D modela terena

Najčešće je to katastarsko-topografski plan u određenoj razmjeri na kome su prikazane izohipse i svi objekti koji se nalaze na određenoj katastarskoj parceli ili dijelu parcele kao i granice parcela prema podacima koje izdaje nadležna služba za katastar nepokretnosti. Za potrebe projektovanja izrađuju se planovi na kojima je prikazana visinska predstava terena pomoću izohipsi. Planovi se rade na osnovu premjera sa terena pomoću modernih digitalnih Totalnih stanica, GPS instrumenata visoke tačnosti.

Izrada poprečnih i podužnih profila terena

Poprečni profili su tehnički prikaz terena pod pravim uglom u odnosu na osu terena. Potrebno je definirati barem jednu osu poprečnih profila, koja će biti nosilac svih potrebnih informacija. Izrada poprečnih profila bez definisane osi nije moguća.

Da bi se pristupilo izradi poprečnih profila terena potrebno je da imamo 3D tačke ili 3D polilinije terena. Postoje dva načina izrade poprečnih profila:

 • poprečni profili na kojima je svaka tačka direktno mjerena i
 • poprečni profili koji se dobivaju presjekom mjerenih linija loma terena.

Poprečni profili se koriste kod visinskog mjerenja za projektiranje i izgradnju uskih i dugačkih objekata kao što su ceste, kanali, nasipi, željeznica i dr. Na terenu su izvrši iskolčenje ose objekta i odredi se stacionaža iskolčenim točkama. Stacionaža je udaljenost tačke od početka trase.

Podužni profili su tehnički prikaz terena koji ide prema osi terena.

Praćenje vertikalnosti objekata

Zbog izloženosti objekta uticaju vanjskih i unutrašnjih slika, kao što su sila vjetra, djelovanje temperaturnih promjena, tektonski i seizmološki uticaji, promjena u visini podzemne vode, statička i dinamička opterećenja objekata, potrebno je vršiti kontinuirano praćenje objekta.

Praćenje vertikalnosti objekata se vrši kod visokih objekata jer je izražena potreba za obilježavanjem karakterističnih tačaka i kontrolom vertikalnosti cijele konstrukcije, a takođe i ispitivanjem nepromijenjenosti geometrije objekta tokom vremena.

Nakon izvršenog terenskog mjerenja pristupa se izradi 3D modela objekta i na osnovu njega može da se vidi kakvo je stanje objekta. Po izvedenim mjerenjima i urađenom 3D modelu izrađuje se elaborat i izdaje potvrda o vertikalnosti objekta.

Kod montažnih vertikalnih objekata kao što su antenski stubovi potrebno je jedanput godišnje uraditi kontrolu vertikalnosti objekta.

Praćenje slijeganja objekata

Tokom vremena je potrebno periodično provjeravati slijeganja objekta, tako što se uvijek iznova mjeri visinska kota na ugrađenim reperima. Poređenjem rezultata računaju se pomaci i deformacije koje nastaju u toku izgradnje ili eksploatacije predmeta radova.

Takođe ukoliko gradite objekat u gradskom jezgru, sa širokim iskopom ili na područjima sklonim klizištu potrebno je pratiti slijeganje susednih jedinica. Jako je važno iz sigurnosnih razloga da budete sigurni da li Vaši radovi utiču da se susedni objekti sliježu, takođe i da ste sigurni da li je slijeganje ako ga je bilo zaustavljeno.

Izrada geodetske mreže

Geodetska mreža se definiše kao konfiguracija tri ili više tačaka koje su međusobno povezane geodetskim mjerenjima ili opažanjima. Preciznost mreža zavisi od preciznosti instrumentarija i metoda mjerenja, dok pouzdanost mreža zavisi od geometrije povezanih merenih veličina u geodetskim mrežama. Vrste geodetskih mreža:

 • visinske mreže– jednodimenzionalne (1D),
 • horizontalne mreže – dvodimenzionalne (2D) i
 • prostorne mreže – trodimenzionalne (3D).

Metode mjerenja geodetskih mreža su:

 • terestičke (triangulacija, trilateracija, kombinacija, poligonometrija, lučni presjek i nivelman) i
 • satelitske (GNSS, GPS).

Uspostavljanje geodetske mreže objekta

Geodetska mreža objekta (GMO) uspostavlja se kroz tri faze:

 1. Projekat GMO – određuje se konstalacija mreže (oblik mreže i broj tačaka) i plan mjerenja (koje veličine se mjere u mreži i sa kojom preciznošću). Primjenjuje se statistička analiza poznata pod nazivom Metod najmanjih kvadrata i određuju tačnosti nepoznatih elemenata (mjerenih veličina ili koordinata) a priori.
 2. Izvođenje GMO – realizacija mreže na terenu:
  • rekognosciranje (izbor mjesta za postavljanje biljega – tačaka),
  • stabilizacija i opažanje veličina predviđenih projektom.
 3. Analiza GMO – primenjuje se statistička analiza poznata pod nazivom Metod najmanjih kvadrata i određuju tačnosti nepoznatih elemenata (mijerenih veličina i/ili koordinata tačaka).

Kao produkt prethodno navedenih radnji dobija se tehnička dokumentacija o realizaciji GMO.

Izrada elaborata količina iskopa i nasipa

GEONOVA d.o.o Banja Luka vrši proračun količine iskopanog, prevezenog i nasutog zemljanog materijala, kao i cijenu izvedenih zemljanih radova. Količina zemljanog materijala pri projektovanju ili građenju računa se:

 1. negeodetskim metodama:
  • na osnovu zapremine sanduka kamiona ili vagona u kojima se prevozi materijal i
  • na osnovu metode protoka,
 2. geodetskim metodama:
  • na osnovu direktnih podataka snimanja i podataka projekta objekta,
  • na osnovu profila snimljenog reljefa sa ucrtanim izgledom objekta,
  • pomoću situacionog plana (sa izohipsama) i projektovane površi na tom planu i
  • pomoću digitalnog modela terena (DMT).

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate pitanja, potreban Vam je savjet ili želite da zakažete konsultacije možete nas kontaktirati putem različitih komunikacijskih kanala. Kontatk telefon sjedišta firme u Banja Luci je 051 926 385. Takođe nam možete pisati na naš službeni e-mail [email protected] .

Odgovorićemo Vam u roku od 24 sata. Naš rad možete pratit putem naše Facebook stranice i Instagram stranice.

  Ime i prezime

  E-mail adresa

  Broj telefona

  Broj katastarske čestice

  Naziv katastarske opštine

  Adresa

  Naslov poruke

  Poruka

  Banja Luka

  Sjedište firme

  Bulevar Novi Borik br. 15

  78 000 Banja Luka

  051 926 385

  Teslić

  Poslovnica

  Aleksandra Rajkovića 20b

  74 270 Teslić

  065 016 186

  Gradiška

  Poslovnica

  Vidovdanska (zgrada Most, lokal 33/I)

  78 400 Gradiška

  066 767 739

  Trebinje

  Poslovnica

  Kralja Petra I Oslobodioca 55

  89 101 Trebinje

  065 686 612