Vršimo geodetske usluge za pravna i fizička lica, kao i za javna preduzeća.

ZATRAŽITE PONUDU

Održavanje katastra nepokretnosti i katastra zemljišta

GEONOVA d.o.o. Banja Luka vrši održavanje katastra nepokretnosti i katastra zemljišta, utvrđivanjem i provođenjem nastalih promjena na nepokretnostima. Takođe vršimo provjeru i utvrđivanje stvarnih prava na katastarskoj čestici i imaocima tih prava, koje su od uticaja na podatke katastra. Za sve naše usluge vezane za održavanje katastra nepokretnosti i katastra zemljišta možete zatražiti ponudu putem stranice Kontak ili telefonskim putem na broj 051 926 385.

Sve usluge koje pružamo možete pogledati na našoj stranici Usluge.

Cijepanje parcele

Šta je cijepanje parcela?

Parcelacija je postupak kojim se vrši promjena oblika i površine parcele u katastru i zemljišnoj knjizi. Parcelacija predstavlja cijepanje parcele na dva ili više dijelova, tj. stvaranja nove parcele. Uglavnom se jedna katasterska čestica dijeli na više. Takođe je moguće spojiti više čestica u jednu.

Parcelacija građevinskog zemljišta

Parcelacija građevinskog zemljišta može se napraviti isključivo u skladu sa sljedećim dokumentima i uslovima:

 • lokacijskom dozovolom,
 • građevinskom dozovolom,
 • rješenjem o utvrđivanju građevinske čestice,
 • izvod iz detaljnog plana uređenja.
Cijepanje parcela projekat

Slika 1. Cijepanje parcele

Uplana objekta

Šta je uplana objekta?

Uplana ili upis objekta je postupak kojim se evidentira objekt u zemljišnoj knjizi i katastru. Svaki vlasnik izgrađene nekretnine ima zakonsku obavezu evidentirati objekak u katastru i zemljišnoj knjizi, kao i svaku promjenu na nekretnini (nadogradnju ili rušenje). U tu svrhu potrebno je izraditi geodetski elaborat za evidentiranje podataka o objektu.

Potrebna dokumenta

Za izradu geodetskog elaborata za uplanu/upis ili isplanu/ispis potrebni su sljedeći dokumenti:

 • kopija katastarskog plana (KKP),
 • zemljišno knjižni uložak (ZK),
 • posjedovni list (PL) i
 • dokaz o legalnosti objekta.

Postupak uplane objekta

Nakon izlaska na teren i snimanja predmetne parcele sa pripadajućim objektom vrši se obrada dobijenih podataka pomoću određenih programa na računaru. Prilikom formiranja geodetskog elaborata iskazuju se površine pod objektom i dvorištem. Izrađeni elaborat se predaje na pregled i ovjeru u Republičku upravu za geodetske i imovinsko-praven poslove Republike Srpske. Nakon pregleda, RUGIP RS ovjerava geodetski elaborat i sprovodi promjene – evidentira novonastalo stanje.

Uplana objekta

Slika 2. Uplana objekta

Geodetski snimak objekta

Šta je geodetski snimak objekta i čemu služi?

Geodetski snimak je grafički prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata, infrastrukture, topografije i njihovih međusobnih odnosa.  Zavisno od namjene može imati i visinsku konfiguraciju terena koja se naznačava kotama i slojnicama. Kote su točke terena sa pridruženom visinom, a slojnice su linije koje spajaju mjesta iste visine.

Geodetski snimak se najčešće koristi u svrhu legalizacije objekta. Može da se izrađuje i u druge svrhe (određivanja stvarne površine katastarske čestice, snimak izvedenog stanja građevine, koristi se kao temelj za pokretanje spora u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, …). Ako se koristi za legalizaciju objekta onda takva dokumenta imaju poseban izgled koji je definisan zakonom.

Geodetski snimak izvedenog stanja bespravno izgrađenog objekta

U ovom slučaju geodetski snimak se koristi u svrhu legalizacije objekta. Geodetski snimak objekta izrađuje se nakon terenskog snimanja bespravnog objekta i katastarske čestice na kojoj se objekt nalazi. Izrađuje se u više primjeraka pri čemu po jedan zadržava naručilac i inžinjer geodezije, a tri primjerka prilažu se uz zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju bespravno izgrađenog objekta.

Geodetski snimak izrađuje se u omjeru 1:1000 i prikazuje bespravno izgrađeni objekat i sve građevine koje neposredno služe za upotrebu bespravno izgrađenog objekta npr. bazen, septičku jamu, potporni zid itd. Bespravno izgrađeni objekat na geodetskom snimku obilježava se crvenom linijom debljine 0,3 mm.

Geodetski snimak objekta

Slika 3. Geodetski snimak objekta

Obnavljanje granica parcela

Šta je obnavljanje granica parcele?

Ukoliko vlasnik parcele ne zna gdje je granica parcele koju posjeduje potrebno je izvršiti obnavljanje granica parcele. Obnavljanje granica parcele je postupak kojim geodetski stručnjak izlazi na teren i pomoću graničnih tačaka koje su određene koordinatama pokazuje vlasniku gdje prolaze međne linije parcele.

Potrebna dokumenta

Potrebna dokumenta za obnavljanje granica parcele su sljedeća:

 • kopija katastarskog plana (KKP),
 • zemljišno knjižni uložak (ZK),
 • posjedovni list (PL).

Dokumenta ne smiju biti starija od 6 mjeseci.

Izrada tlocrta objekta

Šta je tlocrt?

Tlocrt je tehnički crtež objekta izrađen po pravilima nacrtne geometrije kao ortogonalna projekcija objekta na horizontalnu ravninu. Drugim riječima, tlocrt je “pogled odozgo” određenog objekta. Izrađuje se u omjeru 1:500; 1:200; 1:100 i 1:50.

Tlocrt stana ili kuće

Svaki stambeni objekat prije prodaje prolazi kroz postupak mjerenja prostorija i utvrđivanje njihovog broja. Tlocrt stana ili kuće služi kako bi kupci pri kupovini stambenog objekta mogli vidjeti raspored prostorija stana ili kuće, tj. raspored elemenata unutar objekta, kao i kolika je površina koju prostorije zauzima u stanu ili kući.

Proces digitalizacije geodetskih planova

Proces digitalizacije geodetskih planova je sekundarni način dobijanja grafičkih podataka u digitalnom obliku. U osnovi razlikujemo dvije vrste digitalizacije:

 • ručna (vektorska) digitalizacija, obavlja se primjenom digitalizatora i
 • automatska (rasterska) digitalizacija, obavlja se primjenom automatskih digitalizatora, skenera.

Ručna digitalizacija geodetskih planova

Kod ručne digitalizacije, grafički izvor se postavlja i fiksira na radnu plohu digitalizatora, te se pokazivač (kursor) koincidira s nizom karakterističnih tačaka nekog objekta čije ga koordinate definišu u digitalnom obliku. Objektima koji definišu grafički prikaz u geometrijskom smislu mogu se pridružiti i odgovarajući atributi koji su naročito bitni zbog klasifikacije samih objekata. Ovakav proces digitalizacije geodetskih planova može se nazvati vektorska digitalizacija.

Metoda vektorske digitalizacije nije prikladna za veća područja, jer iziskuje dugotrajan i mukotrpan rad,  a dobijeni vektorski podaci daju manju tačnost zbog veće vjerovatnoće greške. Zbog toga se ona koristi za dopunu postojećih karata i slične potrebe.

Automatska digitalizacija geodetskih planova

Metodom rasterske digitalizacije skener pretvara grafičke podatke u rasterski oblik, te ih šalje procesoru računara ili ih pohranjuje na magnetni medij u obliku datoteke primjerenog formata.

Osim transformacije grafičkih podataka u digitalni oblik, često  je, u okruženju grafičkog kompjuterskog sistema, neophodna transformacija rasterskih podataka u vektorski oblik. Zato razlikujemo dva postupka pretvaranja podataka, a to su:

 • rasterizacija – transformacija vektorskih podataka u rasterski oblik i
 • vektorizacija – transformacija rasterskih podataka u vektorski oblik.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate pitanja, potreban Vam je savjet ili želite da zakažete konsultacije možete nas kontaktirati putem različitih komunikacijskih kanala. Kontatk telefon sjedišta firme u Banja Luci je 051 926 385. Takođe nam možete pisati na naš službeni e-mail [email protected] .

Odgovorićemo Vam u roku od 24 sata. Naš rad možete pratit putem naše Facebook stranice i Instagram stranice.

  Ime i prezime

  E-mail adresa

  Broj telefona

  Broj katastarske čestice

  Naziv katastarske opštine

  Adresa

  Naslov poruke

  Poruka

  Banja Luka

  Sjedište firme

  Bulevar Novi Borik br. 15

  78 000 Banja Luka

  051 926 385

  Teslić

  Poslovnica

  Aleksandra Rajkovića 20b

  74 270 Teslić

  065 016 186

  Gradiška

  Poslovnica

  Vidovdanska (zgrada Most, lokal 33/I)

  78 400 Gradiška

  066 767 739

  Trebinje

  Poslovnica

  Kralja Petra I Oslobodioca 55

  89 101 Trebinje

  065 686 612